Alle aanbiedingen uit alle folders van Nederland!

Voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Beste.nl

Onderdeel 1: Gebruikersvoorwaarden m.b.t. Folder aanbiedingen

Beste.nl publiceert op haar website teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Beste.nl en derden zijn aangeleverd.

De aangeboden informatie op Beste.nl is afkomstig uit folders en ander materiaal van derden en wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Wijzigingen in deze informatie of materialen kunnen op ieder moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Beste.nl of derden.

Aan de informatie en materialen op Beste.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Beste.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie en materialen.

Alle aanbiedingen, prijzen en overige data op de website Beste.nl zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Beste.nl is niet aansprakelijk voor het al dan niet kunnen gebruiken van deze website, noch voor de gevolgen van het gebruik van door haar via deze website al dan niet gratis aangeboden bestanden, waaronder downloads, documentatie, instructies, stuurprogramma's etc., of voor informatie die bereikt wordt via hyperlinks op de website, alsmede voor de gevolgen van het gebruik van elders, al dan niet door derden aangeboden producten. Door het gebruik van deze website accepteert u deze uitsluiting van de aansprakelijkheid.

Onderdeel 2: Gebruikersvoorwaarden m.b.t. overige aanbiedingen

Beste.nl biedt bezoekers acties en kortingen van vele Nederlandse winkels en webshops. Voor elke aanbieding kunt u een coupon downloaden die u bij deze winkels en bedrijven kunt verzilveren. De aanbiedingen zijn opgesteld door de bedrijven zelf. Beste.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van de aanbiedingen of de daarbij horende voorwaarden.

Heeft u een vraag over een aanbieding of de voorwaarden die bij deze aanbieding gelden? Dan kunt u het beste contact opnemen met het desbetreffende bedrijf. Heeft u een vraag of opmerking over de website van Beste.nl zelf? Neem dan contact op met het team van Beste.nl.

De hieronder staande gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing wanneer u als bezoeker gebruik maakt van de website van Beste.nl. Voor bedrijven met een aanbieding op Beste.nl gelden de algemene voorwaarden voor bedrijven.

Artikel 1. Definities

1.1 Beste.nl: een handelsnaam van Places.nl B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 78272076.
1.2 Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Website.
1.3 Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige Gebruiksvoorwaarden.
1.4 Website: de website van Beste.nl, te raadplegen via www.Beste.nl.
1.5 Review: bespreking, waardering, kritiek of recensie betreffende een product, webshop en/of Aanbieder.
1.6 Aanbieder: aanbieder van de deal.
1.7 Advertentie: aanbod van Adverteerder in de vorm van bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, coupon, link, download etc.

Artikel 2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website van Beste.nl.
2.2 Door het gebruik van de Website gaat Gebruiker akkoord met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 3. Informatie op de Website

3.1 De informatie op de Website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, op basis van de informatie die Beste.nl ontvangt van de Aanbieders. Beste.nl zal de informatie regelmatig updaten, om zo een zo getrouw mogelijk beeld van de acties en kortingen te geven.
3.2 Gebruiker begrijpt dat de informatie op de Website afkomstig is van de Aanbieders en niet is samengesteld door Beste.nl. Beste.nl kan derhalve ook niet instaan voor de juistheid van de informatie.

Artikel 4. Toegang

4.1. Beste.nl zal toegang tot de Website verschaffen. Daartoe wordt aan Gebruiker een gebruikersnaam en een wachtwoord verstrekt. Gebruiker kan ook toegang krijgen door in te loggen met een Facebook account. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het ter kennis nemen van en/of het accepteren van de eisen en voorwaarden die Facebook kan stellen. Conform het Privacy beleid van Facebook en de voorwaarden voor het gebruik van Facebook is het mogelijk dat Beste.nl gegevens ontvangt van u op het moment dat u zich toegang verschaft tot Beste.nl. Raadpleeg derhalve regelmatig het privacy beleid en de voorwaarden voor registratie en gebruik van Facebook.
4.2. Het is gebruiker verboden de gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden te verstrekken of over te dragen. Beste.nl is niet verantwoordelijk voor misbruik en mag ervan uitgaan dat een Gebruiker die zich aanmeldt op de Dienst, ook daadwerkelijk de Gebruiker is. Gebruiker dient Beste.nl op de hoogte te stellen als Gebruiker een vermoeden heeft dat het wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden. Beste.nl heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
4.3. Indien Beste.nl tot het besef komt dat de inloggegevens van gebruiker bekend zijn bij onbevoegde derden, stelt zij Gebruiker daarvan op de hoogte en neemt zij passende maatregelen.
4.4. Nadat Gebruiker toegang heeft tot de Website, heeft hij ook toegang tot Advertenties in de vorm van Coupons, kortingscodes etc. Gebruiker kan conform de eisen die aan het gebruik van de advertentie zijn gesteld deze bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, downloaden (naar zijn email) of direct printen.
4.5. Het bewerken, veranderen of vermenigvuldigen van een coupon van Beste.nl is uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot uitsluiting van de mogelijkheid om gebruik te maken van een door de Aanbieder via Beste.nl gecommuniceerd voordeel.

Artikel 5. Advertenties

5.1 Beste.nl kan op de Website Advertenties (bijvoorbeeld in vorm van kortingscodes of links en/of advertenties met kortingen) verstrekken. Deze Advertenties hebben een beperkte geldigheidsduur en een afnamelimiet. Beste.nl behoudt zich het recht voor een Advertentie zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te verwijderen.
5.2 Gebruiker dient zelf de bij de Advertentie horende actie te verzilveren bij de Aanbieder. Doet hij dit niet, dan zal bijvoorbeeld de korting of actie niet verwerkt worden. Gebruiker kan in dat geval geen aanspraak meer maken het in de Advertentie gestelde.
5.3 Aan het gebruik van een via de Advertentie te verkrijgen actie kunnen aanvullende voorwaarden verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld een minimum bestelbedrag. Deze voorwaarden worden op de Website of op de website van de Aanbieder vermeldt.
5.4 De Aanbieder kan aan het gebruik van via de Advertentie te verkrijgen actie voorwaarden verbinden. Zo kan het bijvoorbeeld verboden zijn kortingscodes in combinatie met andere kortingsacties te combineren.
5.5 Advertenties kunnen ook middels printed media verspreid worden. De daarin vermelde actie geeft nog geen recht op verzilvering bij de adverteerder. Middels de in de Advertentie weergegeven link dient Gebruiker eerst de Website te bezoeken, hierop staat een link, coupon of andere vorm vermeld waarmee gebruiker zich kan wenden tot Adverteerder.

Artikel 6. Reviews

6.1 Beste.nl kan Gebruiker de mogelijkheid bieden tot het plaatsen van Reviews.
6.2 Gebruiker zal zich bij het plaatsen van Reviews opstellen en gedragen conform hetgeen verwacht mag worden van een zorgvuldig Gebruiker. Daaronder wordt in ieder geval begrepen dat Gebruiker:
‑ alle op de Website weergeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen ten aanzien van het plaatsen van Reviews in acht zal nemen, waaronder aanwijzingen van het personeel van Beste.nl;
‑ geen handelingen zal verrichten of berichten zal plaatsen die in strijd zijn met wet- en regelgeving, de goede zeden, de openbare orde en/of de rechten van derden;
‑ geen berichten zal plaatsen die seksueel georiënteerd of pornografisch, bedreigend, beledigend en/of discriminerend zijn;
‑ geen berichten zal plaatsen die de persoonlijke levenssfeer van anderen schendt;
‑ geen berichten van Beste.nl of andere Gebruikers zal wijzigen, wissen of onbruikbaar maken;
‑ geen handelingen zal verrichten die overlast veroorzaken voor andere Gebruikers;
‑ geen spam of andere ongewenste berichten zal verspreiden aan andere Gebruikers van de Website.
6.3 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de Reviews die hij plaatst. Indien de inhoud van zijn bericht onrechtmatig is, kan Gebruiker daarvoor zelf aansprakelijk worden gehouden. Beste.nl kan niet garanderen dat de inhoud van de Reviews juist en/of rechtmatig zijn.
6.4 Gebruiker erkent dat Beste.nl niet verplicht is om uit eigen beweging Reviews van Gebruikers op welke wijze dan ook te controleren of te bewerken, noch voor plaatsing van de Review, noch daarna.
6.5 Indien Beste.nl echter tot het inzicht komt dat Reviews op de Website niet voldoen aan de Gebruiksvoorwaarden, is zij bevoegd deze naar eigen goeddunken te verwijderen, dan wel aan te passen.
6.6 Beste.nl is bevoegd om aanpassingen te verrichten aan Reviews om de algehele kwaliteit en/of leesbaarheid van de Website te vergroten. Daarbij zal Beste.nl de algehele indruk en/of strekking van de berichten niet of zo min mogelijk aantasten.
6.7 Gebruiker vrijwaart Beste.nl voor alle schade als gevolg van door hem geplaatste onrechtmatige Reviews op de Website.
6.8 Gebruiker verleent Beste.nl een kosteloze, eeuwigdurende, niet-exclusieve licentie om Reviews te publiceren op de Website en op te slaan voor archiveringsdoeleinden. Daaronder valt tevens het recht van Beste.nl om Bijdragen te wijzigen en/of in te korten.

Artikel 7. Klachten

7.1 Eenieder kan Beste.nl in kennis stellen van Reviews die jegens hem onrechtmatig zijn.
Beste.nl hanteert een klachtenprocedure waarmee derden een klacht kunnen indienen. Klachten kunnen worden doorgegeven via de contactgegevens op de Website (en onderaan deze Gebruiksvoorwaarden).
7.2 Indien een klacht aangaande Reviews naar het oordeel van Beste.nl gerechtvaardigd is, is Beste.nl gerechtigd de Review te verwijderen en/of ontoegankelijk te maken. Tevens is Beste.nl in dat geval gerechtigd persoonsgegevens te verstrekken aan de melder of aan de bevoegde instanties. Beste.nl zal Gebruiker in dat geval zo veel mogelijk informeren over het verloop van deze procedure.
7.3 Bij herhaaldelijke klachten over Reviews van of bij het herhaaldelijk overtreden van deze Gebruiksvoorwaarden door Gebruiker, is Beste.nl gerechtigd Gebruiker de toegang tot de Website – alsmede tot haar andere websites – te ontzeggen.
7.4 Beste.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Gebruiker lijdt door het ingrijpen van Beste.nl in het kader van deze klachtenprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt te zijn en de Review niet in strijd is/zijn met deze Gebruiksvoorwaarden en/of anderszins onrechtmatig is.
7.5 Indien Beste.nl een klacht ontvangt aangaande een Advertentie, Aanbieder of anderszins, zal Beste.nl zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen reageren op de ingediende klacht. Voor zover nodig en mogelijk zal Beste.nl contact opnemen met Aanbieder en bemiddelen. Beste.nl wijst erop dat zij geen onderdeel zijn van de Overeenkomst gesloten tussen Gebruikers en Aanbieders en derhalve bij klachten over een Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten geen partij kan zijn, maar enkel een bemiddelende rol kan spelen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Gebruiker begrijpt dat Beste.nl slechts vrijblijvend informatie verstrekt over Advertenties en de daarbij behorende kortingscodes, acties en links en derhalve niet aansprakelijk is voor enige directe of indirecte schade jegens Gebruiker.
8.2 Beste.nl is tevens niet aansprakelijk voor een technische mankementen of het niet meer beschikbaar zijn van acties bij de Aanbieder, waardoor Gebruiker het product bij de Aanbieder niet kan bestellen of een coupon niet kan gebruiken.
8.3 Beste.nl is geen partij bij de overeenkomst tussen Gebruiker en Aanbieder die gesloten wordt naar aanleiding van een Advertentie. Beste.nl kan geen garanties geven ten aanzien van werking, verzilvering etc. van de in de Advertentie gebodene acties.

Artikel 9. Persoonsgegevens

9.1 Beste.nl verwerkt de persoonsgegevens van Gebruikers conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 10. Slotbepalingen

10.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomsten en/of deze Gebruiksvoorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Nijmegen.
10.3 Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan. Beste.nl zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
10.4 Beste.nl behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Gebruiksvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op via 024-3555299 of via het contactformulier.Kun jij ook elke maand € 100,- aan boodschappen besparen?

Bekijk alle aanbiedingen